Vogelarena

Log In


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

Inhoud

   
Zoeken
 
   
 
VogelArena.com

E-mail


   
Reclame
 

   
Inleiding

VogelArena is een groeiende site, en met het groter worden gaan ook problemen gepaard. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor bezoeker en beheerder van VogelArena.com is het van belang om Het een en ander vast te leggen. Daarom vind U hieronder de Voorwaarden die horen bij het gebruik van deze site.

Deze is nog niet geheel compleet, kijk dus regelmatig of er een verandering heeft plaats gevonden. Toevoegingen zullen expliciet worden vermeld met datum van plaatsing.
VogelArena voorwaarden

Door uw gegevens aan de site VogelArena toe te voegen, gaat u ermee akkoord dat deze via de VogelArena te vinden zullen zijn.

Toevoeging 29-01-2004 :
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

- een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciŽle aard;

- een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciŽle producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;

- e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van VogelArena.com te verzamelen om welke reden dan ook.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als ťťn gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde hieronder.

VogelArena behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van VogelArena om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Einde toevoeging 29-01-2004

VogelArena is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste toepassing van de bovenstaande regels.

Toevoeging 07-09-2003 :

Derden

Persoonsgegevens zullen nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciŽle doeleinden.

Accounts
Het aangaan van een Basis account is geheel gratis. Een Ster account kost 5 Euro per jaar, goed voor 52 te plaatsen advertentie's. Na 1 jaar valt het Ster account automatisch terug naar een Basis account, tenzij er opnieuw 5 Euro is betaald.

Beeindiging
Na 3 maanden van inactiviteit van een Basis account, mag het account door de beheerder van de site worden verwijderd, zonder voorafgaand het lid daarvan op de hoogte te stellen. Een Ster account, waarvoor betaald is, mag niet verwijderd worden tenzij er misbruik van het account gemaakt wordt. De accounthouder zal daarvan door de webmaster op de hoogte worden gesteld. Een Ster account kan ook verwijderd worden als de accounthouder hierom vraagt.

Vragen

Heeft U nog vragen stuur mij dan een email: webmaster@vogelarena.com

Wijzigingen :

18-08-2003
Plaatsing voorwaarden VogelArena
07-09-2003
Uitbreiding, zoals hierboven vermeld
29-01-2004
Uitbreiding, zoals hierboven vermeld
Er zijn in totaal 64 bezoekers op de site, waarvan 0 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright 1998-2022,
Laatste update: 31 oktober 2022
e-mail: info@vogelarena.com
kinderopvang in Enschede