Vogelarena

Log In
 


Gebruikersnaam

Paswoord

Onthouden

Paswoord vergeten

Schrijf mij in!

 

 

 

 

 

 

 

   
Inhoud
   

   
Zoeken
 
   
 
   
VogelArena.com
 

E-mail


   
Reclame
 

   
Forums Home > De kroeg > AID Moderators
agabird Karel Daniel


Om een bericht te kunnen posten moet u ingeschreven zijn schrijf in.
Als U al lid bent log hier in.

Pagina : 1


Auteur Onderwerp : AID
goulds
Website Member
Posts :865

Website Member
2007-10-10 - 16:07:55 send message to goulds

Dit stond er net op een andere site?Kan en mag dit?

afgelopen maandag is de aid bij mij geweest ze waren in februari
ook al geweest toen mocht ik 1 putter houden en 1 vink deze vogels hebben ze maandag opgehaald
dus weer een proces verbaal ik was niet thuis ook mijn vrouw niet
mijn zoon zij dat ze terug moesten kommen maar hier stoorden ze zich niet aan en makten zelf achter de poort open dus toen ik thuis kwam waren de kinderen in paniek en huilen dit is de werk wijze van de aid waar zijn onze rechten we hebben op eigen plaats niets meer te zeggen


denegon
Website Member
Posts :1792

Website Member
2007-10-10 - 17:45:28 send message to denegon

De AID heeft een website.
Je zou het hoofdkantoor eens kunnen bellen of dit de normale gang van zaken is en dat je zoals het bij jou is gegaan niet echt netjes vind.

www.aid.nl

misschien weten zei iets.
groetjes egon


Hawkeye_NL
Oud Lid
Posts :1918

Oud Lid
2007-10-10 - 18:18:26 send message to Hawkeye_NL

Vreemd dat je wederom een proces verbaal hebt geregen en deze keer voor iets wat je de eerste controle mocht houden. Waar heb je toen een proces voor gehad? En kan je aantonen dat je deze toen mocht houden? Als je daar bewijs van hebt dan zou ik dit voor laten komen.

Ik zou zekers ook een aanklacht indienen tegen de "medewerkers" van de AID. Alleen met een gerechtelijk bevel mogen ze namelijk zo binnen komen. Daar dient echter dan wel Politie bij te zijn en ze dienen zover ik weet te wachten op jouw persoonlijke aanwezigheid.goulds
Website Member
Posts :865

Website Member
2007-10-10 - 19:05:09 send message to goulds

Uhmm ff voor de goede orde,het is NIET bij mij geweest!!!(heb 1 correct geringde putter en 2 sijsjes rest tropen)

Dat bericht stond op een andere site,deze heb ik gekopieert en hier geplaatst.


Strigiformes
Website Member
Posts :149

Website Member
2007-10-10 - 20:21:00 send message to Strigiformes

Dit komt van de site vam de nbvv. Aangezien het hier onze wetgeving betreft zie ik geen probleem in copyright.
Let wel het is opgesteld in overleg met de AID; Je moet er dus wel van uit gaan dat ze handelen volgens de wet.

CONTROLE DOOR DE AID OF DE POLITIE
(opgesteld in overleg met de AID)
Wat mag wel en wat mag niet!
Als de AID in een bepaald gebied actief is en een aantal voličres van liefhebbers controleert, dan is
het snel overal bekend en kun je ook vreemde verhalen horen over wat er allemaal kan en niet kan.
Nu het mogelijk is bijna alle vogels te houden, is de verwachting dat de controle ook zal toenemen, In
overleg met de AID is onderstaand artikel geschreven, dat u inzicht geeft in deze materie en waarin
de rechten en verplichtingen van de vogelliefhebber staan, Voor de liefhebber van regeltjes is ook een
verwijzing naar de wetsartikelen opgenomen.
Toezichthoudend- en opsporingsambtenaar.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen toezichthoudend ambtenaar en opsporingsambtenaar. De
bevoegdheden van de toezichthoudend ambtenaar en de verplichting van de gecontroleerde zijn
vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, hoofdstuk 5, art 5,11 t/m 5,20, De bevoegdheden van de
opsporingsambtenaar zijn vermeld in de Wet op de Economische Delicten, art 18 t/m 26, De
ambtenaren van politie en Algemene Inspectiedienst zijn zowel toezichthoudend ambtenaar als
opsporingsambtenaar. Een opsporingsambtenaar is bevoegd uw erf te betreden ter controle van de
daar aanwezige vogels. Let wel dat controle ook mogelijk is zonder dat de houder aanwezig is.
Normaal zal men echter netjes aanbellen bij de voordeur en de controle aanzeggen.
Gebruikelijk is dat de controlerend ambtenaar u zal vragen uw medewerking te verlenen om het
onderzoek mogelijk te maken door de vogels zodanig te laten zien, dat de ring kan worden
gecontroleerd.
Betreden van een woning.
Het betreden van een woning is geregeld in de Algemene Wet op het Binnentreden.
Legitimatie door de ambtenaar is verplicht bij het betreden van een woning. Indien de ambtenaar op
vrijwillige basis de woning mag betreden van betrokkene, zal hij zich eveneens legitimeren. Dus: de
ambtenaar zal zich bij het betreden van een erf of woning, gevraagd dan wel ongevraagd legitimeren
en het doel van zijn komst meedelen.
Wil de opsporingsambtenaar ook controle in uw huis uitvoeren (Opmerking AID: tegen uw wil), dan:
heeft hij voor onderzoek in de woning een schriftelijke machtiging nodig. U dient duidelijk bezwaar te
maken tegen binnentreden.
Onder woning wordt verstaan de plaats waar iemand zijn privé huiselijk leven leidt. Deze plaats is
bestemd en wordt gebruikt voor leven en slapen. Tot de woning behoren niet de aan de woning
verbonden ruimten die niet voor het huiselijk verkeer zijn ingericht en tevens apart toegankelijk zijn
en niet via de woning worden betreden.
Wil hij ook nog uw woning (kasten, berging e.d.) doorzoeken, dan mag dat alleen op vertoon van een
schriftelijke machtiging tot doorzoeken van de woning in het bijzijn van een officier van justitie of een
politieambtenaar die hiertoe is aangewezen (hulpofficier).
Machtiging tot huiszoeking.
Ook dan moet u duidelijk uw wil kenbaar maken en dus bezwaar maken. Wanneer tegen de wil van
de bewoner met een machtiging tot binnentreden of een machtiging tot huiszoeking toch het
onderzoek heeft plaatsgehad, dan zal de opsporingsambtenaar het verslag van binnentreden tegen de
wil van de bewoner uiterlijk op de 4de dag na die waarop in de woning is binnengetreden, toezenden
aan degene die de machtiging heeft gegeven.
Processen-verbaal kunnen worden opgevraagd bij de griffie, meestal tegen een kleine vergoeding. U
weet dan wat justitie u ten laste legt.
Als u de opsporingsambtenaar zelf binnen laat zonder dat u daartegen bezwaar maakt, door hem b.v.
een kopje koffie aan te bieden, dan heeft hij deze machtiging niet nodig.
Constateert hij dan een strafbaar feit, dan kan hij handelend optreden.
Inbeslagname.
Hij kan ook tot inbeslagname bijv. van uw vogels besluiten. U krijgt dan een bewijs van ontvangst
Een bewijs van ontvangst van inbeslaggenomen voorwerpen/goederen wordt door de verbalisant
ingevuld en ondertekend.
Dit bewijs wordt zo mogelijk ter plaatse uitgereikt, maar kan ook per post worden toegezonden. Het is
verstandig erop te attenderen dat u wenst dat individuele kenmerken van uw vogels in het bewijs
worden vermeld, dus bijv.
de ringnummers.
Hoewel op dit punt de voorlichting wel eens anders is geweest, wordt erop gewezen dat het de
ambtenaar niet is toegestaan de houder als opslaghouder aan te wijzen.(Opmerking AID: Tenzij U
daartegen geen bezwaar heeft) Indien vogels c.q. goederen in beslag worden genomen, zullen deze
gedeponeerd moeten worden op een daarvoor bestemde plaats. In het Handhavingsdocument Floraen
Faunawet is vermeld dat de inbeslaggenomen vogels ALTIJD uit het verkeer moeten worden
genomen. De opsporingsambtenaar kan u ook verzoeken om vrijwillig afstand te doen van de
inbeslaggenomen goederen (vogels, vangmiddelen e.d.) en daarvoor te tekenen.
Als u echter van mening bent dat deze inbeslagname onterecht is, moet u hiervoor niet tekenen.
Informatie via de vogelbonden
Op het bondsbureau is een administratie bijgehouden als bedoeld in artikel 9 van het Vogelbesluit
1994. Ook onder de nieuwe regelgeving is zo'n administratie verplichting.
Onder de nieuwe regelgeving moet deze administratie zelfs eens per drie maanden aan het ministerie
van LNV ter beschikking worden gesteld. In het belang van het opsporingsonderzoek naar
vermoedelijke strafbare feiten kan de toezichthoudend ambtenaar of opsporingsambtenaar (politie of
AID) inzage eisen in deze ringenadministratie.
Enkele punten die u als leidraad kunt gebruiken bij controle van uw vogels.
• Als de opsporingsambtenaar zich (aan uw voordeur) bij u meldt, zal hij zich legitimeren en het doel
van zijn komst meedelen. Informeer dan duidelijk naar zijn naam en namens welke bevoegde dienst
hij de controle uitvoert en vraag hem zo nodig zich te legitimeren. (noteer naam en dienst waartoe hij
behoort)
• Vergezel de opsporingsambtenaar en blijf hoffelijk.
• Op vragen die u in moeilijkheden kunnen brengen, bent u niet verplicht te antwoorden.
• Vinden er handelingen plaats die het welzijn van uw vogels nadelig beďnvloeden, meld dat dan aan
de opsporingsambtenaar en protesteer hiertegen.
• Verleen zo nodig medewerking aan de controle door bijv. zelf de vogels te vangen.
• Bij een eventuele inbeslagname kunt u verzoeken als voorlopig opslaghouder te worden aangesteld,
maar gezien de richtlijn van justitie zal daaraan (Opmerking AID: bij voorkeur) geen gevolg worden
gegeven. Vraag, naar welk asiel de vogels worden gebracht (Opmerking AID: Het is echter geen
verplichting voor de AID dit kenbaar te maken)
• Als men u verzoekt vrijwillig afstand te doen van het inbeslaggenomen voorwerp of goed en dan wel
een afstandsverklaring te tekenen, moet u zich realiseren dat u die vogels of goederen niet meer
terugkrijgt.
zomer 2007.


mijnkaketoes.nl
Oud Lid
Posts :2103

Oud Lid
2007-10-10 - 21:11:30 send message to mijnkaketoes.nl

Zeer duidelijk verhaal.


Hawkeye_NL
Oud Lid
Posts :1918

Oud Lid
2007-10-10 - 21:47:58 send message to Hawkeye_NL

Heel mooi en heel duidelijk, zou ik dit op mijn site mogen vermelden cq overnemen?

Zo ja dan zie ik graag de naam van de bron zodat ik deze erbij kan vermelden. wink ;)


Daniel
Website Member
Posts :3254

Website Member
2007-10-10 - 22:02:01 send message to Daniel

het is van het nbvv dus vraag het daar happy :)


goulds
Website Member
Posts :865

Website Member
2007-10-10 - 22:41:45 send message to goulds

Nu mag volgens de wet de opsporingsbeambte mijn erf ongevraagd betreden,maar fikkie en mikkie oftewel de honden lopen hier rond en nemen de persoon te grazen,wat dan??

Daarbij staat in het verhaal de kinderen verzoeken degene terug te komen als pa/eigenaar thuis is,hij overbluft ze en kinderen raken er door overstuur.

dit kan toch niet.tonnl
Website Member
Posts :3032

Website Member
2007-10-11 - 02:21:33 send message to tonnl

Het lijkt wel een beetje de advocatuur van tegenwoordig. Belangrijker lijkt iets te zoekn/verzinnen wat de handhaver van de wet fout heeft gedaan, dan het strafbare feit op zich wat gepleegd is.

Deze meneer of mevrouw had kennelijk illegaal verkregen vogels in huis, logisch dat men dan een volgende keer ietsje minder galant is.

Mensen die zich bezighouden met strafbare feiten moeten aangepakt worden, dat staat heel duidelijk in de wet.


Hawkeye_NL
Oud Lid
Posts :1918

Oud Lid
2007-10-11 - 12:36:57 send message to Hawkeye_NL

Ton, als het strafbaar was dan hadden ze de vogels toch al de eerste keer mee moeten nemen?
Ben er overigens echt wel mee eens dat overtreders aangepakt moeten worden.
Gaat er alleen om hoe bepaalde dingen gaan!


Strigiformes
Website Member
Posts :149

Website Member
2007-10-11 - 20:38:45 send message to Strigiformes

quote
Let wel dat controle ook mogelijk is zonder dat de houder aanwezig is.

Dit is een zeer kwalijke zaak.
Aangezien er de laatste tijd heel veel vogels door de AID in beslag zijn genomen door incapable mensen. Mensen zonder verstand van zaken.
Later bleek dan dat de vogels ten onrechte in beslag waren genomen. In sommige gevallen hebben ze de vogels al laten vliegen of de vogels zijn overleden. Lekker dan, als je thuis komt en je vogels (er van uitgaande dat ze er legaal zitten) zijn in beslag genomen of de broed is verstoort door een of andere sukkel van de AID die een cursus van 5 dagen heeft gehad en zich ineens expert gaat noemen.
Pagina : 1

Plaats een reactieEr zijn in totaal 117 bezoekers op de site, waarvan 12 leden.

Aantal mensen in chat: 1
attie11,
Copyright Jan Brinkers 1998-2018,
Laatste update: 22 mei 2018
e-mail: webmaster@vogelarena.com
Goedkope hosting / webhosting of een Gratis forum of toch kinderopvang in Enschede